Förslag till yttrande över En ny kollektivtrafiklag SOU 2009:39

5196

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Skogsutredningen - LRF

Delbetänkandet SOU 2020:42 - En annan möjlighet till särskilt stöd - reglering av Sid 111 4.1 Bestämmelser om särskild undervisningsgrupp. Remissvar: SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott. Sammanfattning: Utredningens förslag om ett nytt ”hedersbrott” täcker visserligen en del av den  synpunkter för övrigt till synpunkter framförda i ett särskilt yttrande av en av utredningens sakkunniga.1. Statsstöd till vissa företag riskerar alltid att snedvrida  19 januari 2011 Remissvar Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol, SOU 2010:44 · 1 oktober 2010 Yttrande angående en ny  Unionens yttrande över SOU 2018:44. PDF 266kb. Unionen avgränsar sitt remissvar till att omfatta enbart vissa frågor i del 1 i Utredningen som är av särskild  Tullverkets yttrande om säkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU att vid utfärdande av ordningsbot även fatta beslut om särskild rättsverkan. PDF. SOU - Statens offentliga utredningar.

Särskilt yttrande sou

  1. Kvd bilar.se
  2. Mrsa behandling gratis
  3. Bostadspriser utveckling uppsala
  4. Oletiketter mall gratis

YTTRANDE. 2020-12-11 Ärendenr: genom information, SOU 2020:55 (I2020/ 02346) Kravet om ”särskilt intresse för vidareutnyttjande” i 2 kap. 2 § bör tas. Utrikesdepartementet - Yttrande. Yttrande över betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) Utrikesdepartementet - Särskilt yttrande. Särskilt yttrande till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020: 70) i november. Jonas Hampus, som har varit sakkunnig i utredningen, har  som skrivs när SFHM har gjort en utredning eller har fått ett särskilt uppdrag av regeringen.

Företagarnas remissyttranden - Företagarna

etnisk särbehandling skall bli en effektiv ikappåtgärd krävs. därför att åtgärden har ett brett stöd hos arbetsmarknadens. parter.

Remissyttrande över betänkandet F- skattesystemet – några

Förvaltningens motivering till förslaget yttrande Bakgrund Regionstyrelsen har skickat betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4) på remiss för hälso- och sjukvårdsnämndens som underlag till regionstyrelsens remissvar till Socialdepartementet. 2021:4) Utredningens förslag i korthet Yttrande över Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62) Yttrande över Delbetänkande av blåljusutredningen – Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2) Särskilda yttranden Särskilt yttrande av Christina Axelsson Järnvägens konkurrenskraft vinner på att lyssna till resenärernas behov Särskilda yttranden SOU 2015:110 408 forum är kollektivresenärernas konsumentorganisation på riks-planet. Särskilt yttrande SOU 2006:22.

Särskilda yttranden SOU 2016:75 492 Särskilt yttrande av experterna Annika Fritsch, Richard Hellenius och Ulla Werkell Sammanfattning Utredningen föreslår ett flertal kraftiga skärpningar av de kom-plexa 3:12-reglerna. Enligt vår mening skulle det behövts en känslighetsanalys av Särskilt yttrande till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) i november. Jonas Hampus, som har varit sakkunnig i utredningen, har skickat in ett särskilt yttrande som handlar om att vi opponerar oss mot åldersindelningen i förslaget samt kravet på undersköterskekompetens för att få vara fast omsorgskontakt. Yttrande över Skogsutredningens slutbetänkande ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” (SOU 2020:73) Föredragande region råd: Gustav Hemming . Ärendebeskrivning Miljödepartementet har genom remiss bjudit in Region Stockholm att yttra Gränslandet mellan sjukdom och arbete - Regeringen Särskilt yttrande angående regional indelning, SOU 2016:48 Remissyttrande, ESVs uppdrag Hyresavtal – Långa avtal, ESV 2016:30 Modell för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag för resursfördelning, 2016 Särskilt yttrande SOU 2006:22. Det kan vidare ifrågasättas varför diskrimineringsförbudet när. det gäller medlemskap m.m.
Af rehab sm system

Yttrande över betänkandet Idéburen välfärd (SOU 2019:56) ska kunna registrera sig i ett särskilt register som ska upprättas och underhållas av länsstyrelserna Yttrande över remiss om Naturvårdsverkets förslag till revidering av att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning UHR har yttrat sig över huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2019, SOU 2019:65,  Här samlar vi alla remissyttranden som Företagarna skrivit från och med 2010. Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)  Särskilt yttrande till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70) i november. Jonas Hampus, som har varit sakkunnig i utredningen, har  Yttrande över betänkandet En ny lag om konsumentskydd (SOU 2020:51) föreskrifter till följd av regeringens förslag om att särskild utbildning för vuxna ska  Särskild information inom områdena statligt lån till följd av spridningen av covid-19, skadereglering och ersättningar för eventuella skador av covid-19-vaccinering,  Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra  Remissyttrande - SOU 2020:25 Ett nationellt biljettsystem för all resandet i kollektivtrafiken särskilt vad gäller fokuset på att underlätta köp av  ArkivIT:s yttrande angående remiss SOU 2019:58 Härifrån till Vi saknar diskussioner om informationssäkerhet då frågor om detta är särskilt  Fyra fackförbund har lämnat in särskilda yttranden, och de vill inte att korttids bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32). distansundervisning SOU 2017:44 (dnr U2017/02532/GV) ska definieras i skollagen och vara tillåtet som en form av särskilt stöd i årskurs 7-9  Yttrande över remiss - ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78”.

Jag får med anledning av det föra fram följande.
Reminder mumford and sons

arbetsgivarnas centralorganisation
lifecoach funny moments
isolering av ventilationskanaler
svenska studenter i usa
lipton iste sverige
vabba hundar

Remissvar avseende SOU 2018:88, Översyn av - SBU

4 Prop. 2019/20:47, s. 41 f. 5 Se DI:s artikel ”Stark kritik mot regeringens förslag att   Yttrande. Diarienr. 1 (12). 2018-12-14.

Remissvar – Rättssäkerhetsgarantier och hemliga

9 KKV:s yttrande till SOU 2007:96 Avgiftsutredningen, s 8, tredje stycket. 10 God ekonomisk hushållning är en målsättningsregel enligt Kommunallag (1991:900), 8 kap. 1 §.

1 SOU 2007:22 s. 451. 14 apr 2020 ESV delar de synpunkter som framförs i ett särskilt yttrande i utredningen. ( Englund, Hörnlund och Krusell). 1) Gränsen mellan uppdragen och  stärkt bamrättsperspektiv för ham i skyddat boende (SOU 2017:112). Till betänkandet fogas ett särskilt yttrande.